قیمت ورق سیاه(ورق سیاه 2 میل - 3 میل - 5 میل - 8 میل)

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/07/06 ساعت : 8:18
آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 28 اردیبهشت ماه 1399 14:00 

 ورق سیاه 2 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان 1 رول 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 10000
2 ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه اصفهان 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 9650
3 ورق سیاه 2 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه 8750
4 ورق سیاه 2 میل st 37 فولاد سبا 1 رول 1 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه  
5 ورق سیاه 2 میل st 37 فولاد سبا 1.5 رول 1.25 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه  


ورق سیاه 2.5 میل



ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 2.5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.25 اصفهان  
2 ورق سیاه 2.5 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1 درب کارخانه 8750
3 ورق سیاه 2.5 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول مجتمع فولاد سبا 1.25 درب کارخانه  
 

ورق سیاه 3 میل


ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان 8950
2 ورق سیاه 3 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان  رول فولاد مبارکه اصفهان 1 اصفهان 8900
3 ورق سیاه 3 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1 درب کارخانه 8300
4 ورق سیاه 3 میل st 37 مجتمع گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1.5 درب کارخانه  8750

 ورق سیاه 4 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد محل تحویل کارخانه قیمت
1 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه اصفهان  رول 1.5 اصفهان فولاد مبارکه اصفهان  8950
2 ورق سیاه 4 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان فابریک 1.25 اصفهان   فولاد مبارکه اصفهان   8600 
3 ورق سیاه 4 میل st 52 مجتمع فولاد  رول 1 اصفهان  درب کارخانه   10000
4 ورق سیاه 4 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول  1.5   درب کارخانه  8750

ورق سیاه 5 میل

ردیف ضخامت ورق (میلی متر) حالت کارخانه ابعاد محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان 9100
2 ورق سیاه 5 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان رول فولاد مبارکه اصفهان 1.5 اصفهان  
3 ورق سیاه 5 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول مجتمع فولاد گیلان 1 درب کارخانه  
4 ورق سیاه 5 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول متمع فولاد سبا 1.5 درب کارخانه  

ورق سیاه 6 میل

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 9100
2 ورق سیاه 6 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان فابریک 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
3 ورق سیاه 6 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 * 6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
4 ورق سیاه 6 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.50 * 6 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 8900 
5 ورق سیاه 6 میل فولادمبارکه A516 رول 1  مجتمع فولاد  درب کارخانه 11700
6 ورق سیاه 6 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 80 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه 8550

 ورق سیاه 8 میل

ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 10200
2 ورق سیاه 8 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
3 ورق سیاه 8 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 9900 
4 ورق سیاه 8 میل A 516 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 12800 
5 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه 12650
6 ورق سیاه 8 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان 1  رول مجتمع فولاد گیلان  درب کارخانه  8550
ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان 1.25  رول   1.25 مجتمع فولاد گیلان  درب کارخانه   
 9 ورق سیاه 8 میل st 37 مجتمع فولاد سبا  رول   1.5 مجتمع فولاد سبا  درب کارخانه   

 

ورق سیاه 10 میل

 


ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 9200
2 ورق سیاه 10 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 10000
3 ورق سیاه 10 میل فابریک  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 9140
4 ورق سیاه 10 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 11600
5 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2  فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه 12550
6 ورق سیاه 10 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 8700 

 

ورق سیاه 12 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 9500
2 ورق سیاه 12 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان  
3 ورق سیاه 12 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 9100
4 ورق سیاه 12 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 11600
5 ورق سیاه 12 میل st 37  فولاد اکسین خوزستان شیت 1 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه 12550
6 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
7 ورق سیاه 12 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
8 ورق سیاه 12 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه 8650
9 ورق سیاه 12 میل st 37 مجتمع فولاد سبا رول 1.5 مجتمع فولاد سبا درب کارخانه  

 

ورق سیاه 15 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد مبارکه اصفهان رول 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 9500
2 ورق سیاه 15 میل st 52 فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 11000
3 ورق سیاه 15 میل فابریک فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 9140 
4 ورق سیاه 15 میل A 516  فولاد مبارکه اصفهان شیت 1.5 فولاد مبارکه اصفهان  اصفهان 11800
5 ورق سیاه 15 میل st 37  فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان  درب کارخانه 12550
6 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
7 ورق سیاه 15 میل st 37 فولاد کاویان اهواز1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 9350
8 ورق سیاه 15 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان رول 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه 8700 
             

ورق سیاه 20 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 20 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 11950
2 ورق سیاه 20 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
3 ورق سیاه 20  میل فابریک فولاد کاویان اهواز 1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 10400


ورق سیاه 25 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 25 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 11950
2 ورق سیاه 25 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 10400



ورق سیاه 30 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 30 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 11650
2 ورق سیاه 30 میل st 37 فولاد کاویان اهواز 1.25 شیت 1.25 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه  
3 ورق سیاه 30 میل فابریک فولاد کاویان اهواز 1.5 شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 10400



ورق سیاه 35 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 35 میل st 37 مجتمع فولاد گیلان شیت 1 مجتمع فولاد گیلان درب کارخانه  
2 ورق سیاه 35 میل st 37 مجتمع فولاد اکسین شیت 2*6 مجتمع اکسین درب کارخانه 11650
3 ورق سیاه 35 میل st 37  فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 10400


ورق سیاه 40 میل



ردیف  ضخامت ورق (میلی متر) حالت ابعاد کارخانه محل تحویل قیمت
1 ورق سیاه 40 میل st 37 فولاد اکسین خوزستان شیت 6*2 فولاد اکسین خوزستان درب کارخانه 11700
2 ورق سیاه 40 میل st 37 فولاد کاویان اهواز شیت 1.5 فولاد کاویان اهواز درب کارخانه 10300

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد