قیمت میلگرد درب کارخانه

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 1399/06/31 ساعت : 16:19

آخرین به روز رسانی(قیمت ها) یکشنبه , 28 اردیبهشت ماه 1399 13:00

 ذوب آهن اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت
1 ميلگرد آجدار 12 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 7100
2 ميلگرد آجدار 14 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 7100
3 ميلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان شاخه  A3 درب کارخانه 7100
4 ميلگرد آجدار 18 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6600
5 ميلگرد آجدار 20 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6600
6 ميلگرد آجدار 22 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6500
7 ميلگرد آجدار 25 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6500
8 ميلگرد آجدار 28 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6250
9 ميلگرد آجدار 32 ذوب آهن شاخه  A3 درب کارخانه 6350

کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6910 
2 ميلگرد آجدار 10 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  6960
3 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6860 
4 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6760
5 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه  6760
6 ميلگرد آجدار 18 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6710 
7 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6710  
  ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6710  
9 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6710  
10 ميلگرد آجدار 32 کاشان شاخه  A3 درب کارخانه 6710  
11 میلگرد آجدار 36 کویر کاشان شاخه A3 درب کارخانه 6710 

 کوير کاشان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد ساده 14 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
2 ميلگرد ساده 16 کویر کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
3 ميلگرد ساده 18 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
4 ميلگرد ساده 20 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
5 ميلگرد ساده 22 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
6 ميلگرد ساده 25 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
7 ميلگرد ساده 28 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
8 ميلگرد ساده 32 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
9 ميلگرد ساده 36 کوير کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
10 ميلگرد ساده 40 کاشان شاخه  A1 درب کارخانه 7750
11 میلگرد ساده 50 کویر کاشان شاخه A1 درب کارخانه تماس بگيريد

 صبا فولاد زاگرس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 10 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 12 صبا شاخه  A3 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس شاخه  A3  درب کارخانه  6600
4 ميلگرد آجدار 16 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  6600
5 ميلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  6600
6 ميلگرد آجدار 20 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه  6600
7 ميلگرد آجدار 22 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 6600
8 ميلگرد آجدار 25 صبا فولاد شاخه   A3  درب کارخانه 6600
9 ميلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس شاخه   A3  درب کارخانه  6600
10 ميلگرد آجدار 32 صبا شاخه   A3  درب کارخانه 6600
11 ميلگرد آجدار 36 صبا فولاد شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد 

 کوير کاشان A4

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت  
1 ميلگرد آجدار 10 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 12 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 14 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
4 ميلگرد آجدار 16 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
6 ميلگرد آجدار 20 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
7 ميلگرد آجدار 22 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  
8 ميلگرد آجدار 25 کوير کاشان شاخه  A4 درب کارخانه  


 قزوين و پارس

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 6550
2 ميلگرد آجدار 10 قزوين و پارس شاخه  A2 درب کارخانه 6350
3 ميلگرد آجدار 12 قزوين شاخه  A2 درب کارخانه 6350
4 ميلگرد آجدار8(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
5 ميلگرد آجدار10(پارس) شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد 
6 ميلگرد آجدار 14 قزوين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید
7 ميلگرد آجدار 16 قزوين و پارس شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگیرید

 فولاد ابهر

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت   
1 ميلگرد آجدار8 فولاد ابهر شاخه  A2 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 10 و12 ابهر شاخه  A2 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 14 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  
6 ميلگرد آجدار 20 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد ابهر شاخه  A3 درب کارخانه  

 فولاد قائم اصفهان

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 فولاد قائم شاخه  A2 درب کارخانه  
2 ميلگرد آجدار 12 فولاد قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6500
3 ميلگرد آجدار 14 قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400
4 ميلگرد آجدار 16 فولاد قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400
5 ميلگرد آجدار 18 فولاد قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400
6 ميلگرد آجدار 20 قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400
7 ميلگرد آجدار 22 فولاد قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400
8 ميلگرد آجدار 25 فولاد قائم شاخه  A3 درب کارخانه 6400

 پرشين فولاد

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قیمت
1 ميلگرد آجدار 10 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 6700
2 ميلگرد آجدار 12 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 6600
3 ميلگرد آجدار 14 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 6500
4 ميلگرد آجدار 16 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 6500
5 ميلگرد آجدار 18 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه 6500
6 ميلگرد آجدار 20 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 6500
7 ميلگرد آجدار 22 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه  6500
8 ميلگرد آجدار 25 پرشين فولاد شاخه  A3 درب کارخانه 6500
9 ميلگرد آجدار 32 پرشين شاخه  A3 درب کارخانه تماس بگيريد

 فولاد سرمد ابرکوه

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 سرمد شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگیرید 
2 ميلگرد آجدار 10 سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 6590
3 ميلگرد آجدار 12 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 6490
4 ميلگرد آجدار 14 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 6390
5 ميلگرد آجدار 16سرمد ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 6390
6 ميلگرد آجدار 18 سرمد شاخه  A3 درب کارخانه 6290
8 ميلگرد آجدار 20 ابرکوه شاخه  A3 درب کارخانه 6290
9 ميلگرد آجدار 22 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 6290
10 ميلگرد آجدار 25 سرمد ابرکوه شاخه  A3  درب کارخانه 6290

 ظفر بناب

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه 6700 
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه 6650
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A3 درب کارخانه 6650
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A3 درب کارخانه 6500
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 6500
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 6500
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 6500
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه  A3  درب کارخانه 6500
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 6500

 نيشابور

رديف سايز ميلگرد حالت آناليز   محل تحويل قيمت    
1 ميلگرد آجدار 8 شاخه  A2 درب کارخانه تماس بگيريد
2 ميلگرد آجدار 10 شاخه  A2 درب کارخانه  
3 ميلگرد آجدار 12 شاخه  A2 درب کارخانه 6480
4 ميلگرد آجدار 14 شاخه  A2 درب کارخانه 6310
5 ميلگرد آجدار 16 شاخه  A3 درب کارخانه 6310
7 ميلگرد آجدار 18 شاخه  A3 درب کارخانه 6310
8 ميلگرد آجدار 20 شاخه  A3 درب کارخانه 6310
9 ميلگرد آجدار 22 شاخه A3 درب کارخانه 6310
10 ميلگرد آجدار 25 شاخه A3 درب کارخانه 6310
11 ميلگرد آجدار 28 شاخه A3 درب کارخانه  
12 ميلگرد آجدار 32 شاخه A3 درب کارخانه  


براي مشاهده قيمت در بنگاه فولاد نوين اصفهان، کليک کنيد

کلیه حقوق مادی و معنوی برای سایت آهن اصفهان محفوظ می باشد